دزدی

بهم نزل خوامرم که خرشرا می دهم به اجبار خواهرمرفتم یک ساعت نشستم به شهر خودم برگشتم .لازم به ذکر است که خواهرم وهر ندارد .خرجش را من می دهم . و فرزنش 30 ساله اش معتاد وتزریقی و دزد است و تمامی لوازم منزلشان را دایما می دزد و پول مواد می دهد .فردای آنروز خواهرم به من زنگ زد که یک تیکه طلای او در منزل نیست و الان اعا میکند که من برداشته ام درحالی که هیچ سندو مدرکی ندارد. میگویدکه شکایت می کند . بنده را می ترساند که مرا تیغ بزند.آیا ایشان بدون دلیل وبدون شاهد و مدرک می تواند ثابت کند. یکعدد فاکتور طلا آورده وبه من نشان می دهد که تو این را برداشته ای . طلفا راهنمائی ام بفرمائید .

03 تیر 1399 55

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی