بعد از یکسال از رای دادگاه میتوانم با حکم دادگاه مبنی بر گزارش خلاف واقع پزشکی‌ قانونی شکایت مجدد از پزشک بکنم؟

سلام.شکایتی از پزشکی مبنی بر قصور پزشکی انجام دادم.پزشکی قانونی کمیسیون سه نفره گرفت و گفته قصور احراز نشده است.دادسرا و دادگاه با استناد به همین رای پزشکی قانونی هر دو مرجع برای پزشک قرار منع تعقیب صادر و رای قطعی شده است به دلیل عدم کفایت دلیل....حال سوال من این است اگر بتوانم رای دادگاه را مبنی بر گزارش خلاف واقع پزشکی قانونی بگیرم و اثبات کنم که رای کمیسیون پزشکی قانونی یک نوع گزارش خلاف واقع است.اکنون بعد از یکسال از رای دادگاه میتوانم با حکم دادگاه مبنی بر گزارش خلاف واقع پزشکی‌ قانونی شکایت مجدد از پزشک بکنم؟با توجه به ماده ی ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری

31 تیر 1401 47

سلام کاربر محترم .قطعا بااستناد به این ماده بله می توانید بااثبات گزارش خلاف بودن پزشکی قانونی می توانید مجدد علیه پزشک به همان اتهام شکایت نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی