;
سوء پیشینه

بنده حدود دو سال پیش به اتهام جعل توسط آگاهی به مدت 1 شب بازداشت شدم، و در آگاهی مورد بازجویی و عکسبرداری و انگشت نگاری شدم، فرا صبح به دادسرا منتقل شدم و بعد از شرح ماجرا از اتهام تبرئه شدم ، و قاضی روی پرونده ام نوشت که جرمی روی نداده است ، و پرونده مختومه شده است ،و همان روز بعد از جلسه دادگاه آزاد شدم . آیا در سابقه بنده سوء پیشینه کیفری لحاظ می شود ؟

18 تیر 1399 25

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی