ایا با توجه به اینکه من در محلی دیگر بهعنوان کارمند بیمه هستم، میتوانم بعنوان کارفرما نیروی های خودم را بیمه کنم؟

با سلام من در جایی شاغل هستم و به طور مستقل میخوام مکانی دیگر بعنوان کارفرما باشم و نیرو استخدام کنم اما محل کار فعلی خودم رو ترک نکنم، ایا با توجه به اینکه من در محلی دیگر بهعنوان کارمند بیمه هستم، میتوانم بعنوان کارفرما نیروی های خودم را بیمه کنم؟

15 مرداد 1401 8

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی