ایا فحش دادن پشت تلفن قابل پیگیری وشکایت است

اگرکسی باخواهرش ارتباط تلفنی خانوادگی داری که پسرخواهرسرجریانی فحش بدهدباتلفن خواهر ومن هم عصبانی شدم جوابوفحش دادم ایا میشودشکایت کرد

21 مرداد 1401 19

سلام .اگر ان عبارت توهین باشد وسبب تحقیر طرف باشد ومقصودش خطاب به شما باشد بااستناد به پرینت تماس بله می توان شکایت توهین نمود ومجازات ان جزای نقدی به نفع دولت است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی