یوتل در خصوص افترا و مطالبه وجه

سلام بنده مبلغ 3ملیون به یک تبعه افغان دادم تا400صدکیلوضایعات به من بفروشه، پس ازاینکه بین من ویک تبعه افغان معامله صورت نگرفت ومن درخواست پولم کردم ایشان باامروزوفرداکردن20روزمنوسرکارگذاشت. بعدگفت بیاشیرازدرخونه، ساعت 10رفتم نبودگفت12بیابازنبودساعت2ونیم شب بهم زنگ زدبیاوقتی رفتم ودرب زدم باراانداختن دادوبیدادوتوهین وگرفتن فیلم خواستن به ماتهمت بزنن. روزبعدطی شکایتی علیه من ازطرف خواهراین فرد، وجرمهای فرودبه عنف،اخاذی، ادم ربایی رابه من نسبت دادن ازشماوکیل مخترم درخواست کمک دارم(درضمن مبلغ1200000ملیون من قبلا به حساب فردشاکی ریخته بودم ولی درشکایات خودنوشته منونمیشناسه)

24 مرداد 1401 19

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی