آیا برای شخصی که مقیم خارج از کشور است با وکالتنامه در ایران ، از طرف وکیل میتوان حساب جاری فتتاح نمود ؟

سلام ؛ آیا برای شخصی که مقیم خارج از کشور میباشد با وکالتنامه تنظیمی در ایران ، از طرف وکیل میتوان حساب جاری با دسته چک افتتاح نمود ؟

20 مرداد 1399 60

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی