فردی ازسال کد ملی بنده خرید داشته چطور میتوانم ازایشان شکایت کنم؟

فردی ازسال ۹۶ تا همین اواخر مراد ۹۹ با استفاده از کد ملی بنده خرید سیگار داشته چطور میتوانم ازایشان شکایت کنم

01 شهریور 1399 157

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی