لایحه اعتراضی

اینجانب به موجب دادنامه قطعی به استرداد چند فقره دستگاه خودرو با شخص دیگر محکوم شده ام ک شریک در جرم واخواهی نموده براعت صادر شده برای استرداد اموال تبرعه شده اما همچنان رای تجدید نظر به قوت خود باقی است واجرای احکام اینجانب را به رد تمام اموال

12 شهریور 1399 175

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی