;
لایحه اعتراضی

اینجانب به موجب دادنامه قطعی به استرداد چند فقره دستگاه خودرو با شخص دیگر محکوم شده ام ک شریک در جرم واخواهی نموده براعت صادر شده برای استرداد اموال تبرعه شده اما همچنان رای تجدید نظر به قوت خود باقی است واجرای احکام اینجانب را به رد تمام اموال

12 شهریور 1399 115

سلام
کاربر محترم واخواهی یکی از متهمین به اتهام شرکت در سرقت و صدور رای نهایی مبنی بر تبرئه از اتهام سرقت تاثیری در بزه اتهامی شما ندارد و شما ضامن در رد مال مسروقه هستید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی