منظور از مرتبطین پرونده در ابلاغیه کیست؟

بلاغ حضور برای دادگاه برام اومده و توش نوشته حضور مرتبطین پرونده منظور مرتبطین پرونده کیست?

15 شهریور 1399 496

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی