چطور وجوه ایداعی که محکوم علیه یه صندوق دادگستری ریخته را پس بگیرم؟

اخذ محکوم به در پرونده ای رای به نفع بنده به خسارت صادر شده چطور وجوه ایداعی که محکوم علیه یه صندوق دادگستری ریخته بگیرم؟

22 فروردین 1400 87

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی