استخدام قراردادی در شهرداری

باسلام سال79بصورت قراردادی وارد شهرداری شدم.سال 89بااستخدام ازمایشی موافقت گردید برغم صراحت قانون مبنی برمدت زمان 6ماه تاحداکثر2سال دوره ی ازمایشی بیش از 40ماه دوره ی ازمایشی طول کشیددرنهایت در اسفند 93 اتمام قرارداد صادر گردید. پیگیریهای بعدی بلانتیجه ماند. منتظر صدور اوامر وارشاد کارشناسان خبره در اموئراداری واستخدامی هستیم.

19 شهریور 1399 160

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی