;
آیا توقیف سهام عدالت به جای طلب امکان پذیر است ؟

بنده از شخصی طلبکار میباشم ایشان مال و اموالی ندارد،آیا سهام عدالت ایشان قابل توقیف است؟ به چه صورت؟

03 مهر 1399 180

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی