در صورت عدم پرداخت نفقه آیا می توان حکم طلاق اجرا کرد؟

درصورت استحقاق نفقه زن واستکاف شوهر از پرداخت آن آیا حاکم شرع می تواند طلاق را اجرا کند

20 بهمن 1399 192
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی