در صورت هبه شفاهی اموال به یک فرزند به سایرین ارث می رسد ؟

درودخدابرشماعرض ادب واحترام، مادری که شاغل بوده و فوت کرده وتنهادارای یک فرزندپسرسیزده ساله میباشذهمه مال واموال خودراشفاهٱ در زمان قیدحیات به فرزندبخشیده وهمسرش وفرزندمرحومه این کفته راتأیید وهشت نفرازآشنایان که همکاروخیشاوندان کتبٱسوگند یادمیکنندکه مرحومه درقیدحیات همه دارایش مانندخانه ماشین طلاو....به تنهافرزندپسرش بخشیده وپس ازفوت خودپدرومادرش درمدت شش ماه فوت شده اند آیابرادران وخواهران مرخومه چیزی تعلق میگردضمنا درخواست کتبی حبه به مقام قضایی درپرونده شده است رأی منسفانه چیست؟ بینهایت تشکراز همه شمابزرگواران

01 اسفند 1399 252

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی