قوانین تجارت الکترونیک

قانون تجارت الکترونیکی چیست ؟

18 اسفند 1399 139

مجموعه اصول و قواعدی که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود.
از جمله حمایت انحصاری در بستر الکترونیکی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- حمایت از مصرف کننده
فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.
2- حمایت از حقوق مولف

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی