چه احکامی غیر قابل فرجام مییاشد ؟

چه احکامی غیر قابل فرجام مییاشد ؟

27 اسفند 1399 199

●احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه ●احکام مستند به نظریه یک یا جند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی ری آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
●احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رای آن ها را قاطع دعوا قرار داده باشند
●احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند
●احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعوای اصلی، راجع به متفرعات آن صادر می شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.
●احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی