بازنشسته و مستمری بگیر چه تفاوتی با هم دارند؟

تفاوت بازنشسته و مستمری بگیر در چیست ؟

27 اسفند 1399 512

سئوالاتی زیادی مطرح می‌شود که آیا این دو مفهوم با یکدیگر متفاوت است؟ که باید گفت هر دو مفهوم یکی است، اما لفظ مستمری بگیر بیشتر برای بازماندگان و از کار افتادگان استفاده می‌شود که مبلغی را به صورت مستمر دریافت می‌کنند.
مفهوم بازنشستگی و مستمری با یکدیگر خیلی تفاوت ماهوی ندارند و هر دو مفهوم یکی است، اما در جزئیات، برایشان تفاوت قائل می‌شویم.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی