چه مرجعی باید تشخیص دهد جرم واقع شده سیاسی است یا خیر

چه مرجعی باید تشخیص دهد جرم واقع شده سیاسی است یا غیر آن و آیا متهم میتواند نسبت به سیاسی نبودن اعتراض کند ؟

07 فروردین 1400 252

قانونگذار در ماده 5 قانون جرم سیاسی مصوب 1395 مقرر کرده است که تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی‌بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی