ایا وکالتنامه کاراموز بدون تایید وکیل سرپرست اعتبار دارد ؟

سلام وروز بخیر حکم نهایی دادگاه مربوط به زمین کشاورزی به نفع اینجانب صادر شد .درتعاقب امر اینجانب قراردادی با وکیل کار آموز در رابطه با اجرای احکام وبه فاصله دوماه بعد در رابطه با زمان تصرف وکالتنامه امضا نمودم در وکالتنامه اول امضا سرپرست وجوددارد در وکالتنامه دوم امضا سرپرست سهوا یا عمدا وجود ندارد پرسش اول ایا وکالتنامه وجاهت قانونی دارد و یا داری نقیصه است ودر صورت نقص چگونه میتوان انرا بر طرف نمود شایان ذکر است دادخواست در دادگاه اعلام وصول شده است

19 خرداد 1400 227

سلام
کاربر محترم هرگونه وکالتنامه ای که کاراموز وکالت با اشخاص تنظیم می کند باید به تایید وکیل سرپرست برسد البته با توجه به قانون جدید که کلیه وکالتنامه ها از طریق سیستم خدمات قضایی و خود کاربری انجام می شود عملا بدون امضای وکیل سرپرست وکالتنامه از طریق سیستم تایید نمی شود
ولی اگر مورد شما قبل از قانون فوق بوده نقص تایید وکیل سرپرست از طریق تایید کتبی وکالتنامه قابل رفع می باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی