پس از صدور اجراییه چه اقدامی باید انجام داد؟

درخواست صدور اجرائیه برای چک بلامحل طبق دستور ریاست محترم شعبه پرونده از آمار کسر و نسبت به صدور اجرائیه اقدام خواهد شد. (این تصمیم نهایی به چه معنی است؟)

24 خرداد 1400 169

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی