تخریب و توهین و فحاشی

با سلام شخصی با حضور در محل زندگی بنده با ایجاد سرو صدا و فحاشی و تهمت باعث آبرو ریزی شده و به منزل بنده با شکست شیشه ها خسارت وارد کرده چگونه علیه این شخص اقدام نمایم؟

05 تیر 1400 107

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی