اعتراض به آرای قطعی صادره از محاکم

ایا تنها راه درخواست لغو آرای قطعی در قوه قضاییه توسط رئیس قوه قضاییه، اعمال ماده ۴۷۷در سامانه دادگستری هست ؟

14 تیر 1400 123

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی