تجدید نظر

 

تجدید نظر

اصحاب دعوای تجدید نظر

1-  تجدیدنظر خواه: شخصی است که از سوی دادگاه نخستین محکوم شده است

2-  تجدید نظر خوانده: شخصی است که در رای صادره از دادگاه نخستین پیروز شده است

3-   

-      تجدید نظر خواهی بدین معنی است رائی که از سوی دادگاه بدوی (نخستین ) صادر می شود مورد اعتراض قرار گیرد و شخصی که به رای صادر شده معترض است درخواست رسیدگی مجدد همان دعوا را از یک دادگاه دیگر بخواهد

-      موارد تعیین شده در خصوص تجدید نظر عبارتند از :

1-   ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه

2-   ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود یعنی شهود شرایط مقرر در قانون برای شهادت را نداشته باشند.

3-   ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی

4-   ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی

5-   ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی

 

-       قرارهایی که شامل تجدید نظر خواهی اند عبارتند از :


1- قرار ابطال دادخواست یا رد داخواست که از دادگاه صادر شود. هر زمان که خواهان تا اولین جلسه دادگاه، دادخواست خود را مسترد کند یعنی تقاضای مختومه شدن پرونده را نماید چه به صـورت کتبی و چه به صورت شفـاهی در صورت جلسـه دادگاه قرار ابطـال دادخواست صـادر می‌شود.


اگر خواهان تا زمانی که دادرسی به پایان نرسیده دعوای خود را استردادکند یعنی تقاضای مختومه شده پرونده را نمـاید، در این صورت دادگـاه قرار رد دعـوا صادر می‌نماید.


۲- قرار سقوط دعوا، استرداد دعوا بعد از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی امکان پذیر است که یا خوانده دعوی راضی بوده و یا اینکه خواهان از دعوای خود به طور کلی صرف نظر کند در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر خواهد کرد.


۳- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا، یعنی یکی از طرفین پرونده شرایط لازمه برای طرح و تشکیل دعوا را نداشته باشد صغیر یا مجنون باشد و یا به دلایلی از تصرف در اموال خود ممنوع باشد که در صورت وجود هر یک از شرایط ذکر شده اهلیت قانونی برای تشکیل پرونده در محاکم را نخواهد داشت.

-      مهلت تجدید نظر خواهی


بر اساس ماده 336 قانون آئین دادرسی مدنی مهلت مقرر برای تجدید نظر خواهی برای اصحاب دعوا برای افراد مقیم خارج از ایران دوماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است و برای افراد داخل کشور بیست روز مهلت برای تجدید نظر خواهی وجود دارد

-      اگر محکوم علیهم دعوا چند نفر باشند که یکی از آنها مقیم خارج از کشور باشد مهلت در نظر گرفته شده برای همه ی اصحاب دعوا دو ماه در نظر گرفته می شود.


۵ / 4.5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل