قوانین پلمپ و فک پلمپ چیست؟

پلمپ و فک پلمپ


اگر در مکانی، چه دفتر، چه رستوران یا مغازه و حتی خانه، اقدامی غیرقانونی صورت گیرد، مراجع قضایی در صورت نیاز میتوانند آن مکان را پلمپ یا مهروموم کنند، به این معنا که این مکان‌ها تا زمانی که قانون اجازه ندهد، بسته خواهند ماند و کسی اجازه عبورومرور و استفاده از آن‌ها را ندارد و در صورت فک غیرقانونی پلمب آن مکان، قانون ، مجازات سختی را برای فرد خاطی در نظر گرفته است .


علت پلمپ واحد‌های صنفی چه مواردی میتواند باشد ؟

در ادامه  گروه وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقی سایت وکیلوند اولین استارتاپ حقوقی ایران به این پرسش پاسخ خواهند داد که در جامعه معمولا علت پلمپ واحد‌های صنفی چه چیزهایی میتواند باشد ؟

علت  عمده پلمپ واحد‌های صنفی به این ترتیب است ؛

 • اگر یک واحد صنفی به شغلی غیر از آن‌چه برای آن پروانه کسب گرفته مشغول باشد
 • اگر بدون دلیل واضح و مشخصی یک واحد صنفی بیش از ۱۵ روز تعطیل باشد و تعطیلی آن، مصرف کننده را به دردسر اندازد.
 • اگر واحد صنفی حق عضویت را به اتحادیه مربوطه پرداخت نکند
 • اگر قوانینی که اتحادیه ابلاغ کرده است را رعایت نکند
 • اگر تکالیفی که قانون نظام صنفی مقرر کرده را انجام ندهد.


 در صورت وقوع تخلف ، واحدهای صنفی چه مدت پلمپ خواهند شد ؟ و چگونه میتوان به آن اعتراض نمود ؟

در صورتی که هر کدام از بند‌های بالا توسط واحد صنفی انجام گیرد به مدت ۱ هفته تا ۶ ماه پلمپ خواهد شد و در صورت تمام شدن مدت تعیین شده پلمب (که در متن حکم آمده)، واحد صنفی رفع پلمب میشود. 
قبل از پلمپ محل، به فرد صنفی ۱۰ تا ۲۰ روز مهلت داده میشود تا مکان مورد نظر را تخلیه کند. هر فرد صنفی در صورت تعطیلی واحد صنفی خود، مختار است که به کمیسیون نظارت شکایت کند و در صورتی که شکایتش پذیرفته شود و موجه به حساب آید، اتحادیه ملزم به جبران خسارت است برای ثبت شکایت همراهی یک وکیل میتواند مؤثر واقع  شود که گروه وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقی سایت وکیلوند به عنوان وکلای متخصص در این زمینه برای  ارائه خدمات به شما مخاطبان و کاربران گرامی در دسترس شما عزیزان می‌باشند .


اقدام لازم برای فک پلمپ 

برای فک پلمپ چه اقداماتی را لازم است شخص متضرر انجام دهد  ؟

در ادامه به بررسی اقدامات لازم برای فک پلمپ پرداخته ایم ؛

 • برای اولین اقدام مراجعه به اتحادیه ذیربط و تشکیل پرونده و ارائه مدارک فردی و مکانی
 • ارائه گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم
 • ارائه گواهی عدم سوء‌پیشینه و صلاحیت نظامی برای صنوف مشمول
 • گواهی صلاحیت بهداشت محیط و کارت سلامت بهداشت فردی برای صنوف مشمول

نکته: جلوگیری از پلمپ و یا رفع پلمپ واحدهای صنفی، مشروط بر ارائه مدارک فوق برای اتحادیه ذیربط و ارسال تقاضای اتحادیه مذکور ( رفع پلمب یا جلوگیری از پلمپ) به اتاق اصناف خواهد بود.

مجازات فک پلمپ به صورت غیر مجاز 

در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در ماده ۵۴۳ آن برای فک پلمپ به صورت غیر مجاز جرم انگاری شده است که برای مشاهده میزان مجازات آن باید به سراغ ماده مذکور برویم ؛
ماده ۵۴۳ مقرر می‌دارد ؛
طبق ماده ۵۴۳ قانون مجازات سلامی، «هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمب شده باشد و کسی عالما و عامدا آنها را بشکند یا محو کند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد». پس اگر واحد صنفی شده توسط مراجع قضایی پلمب شد، هرگز دست به فک پلمپ خودسرانه نزنید.

در آخر هم توجه شما را به یک نمونه رای فک پلمپ  جلب میکنیم ؛


 نمونه رای فک پلمپ 


✓ مشخصات پرونده

تاریخ رای نهایی: 1392/09/06 شماره رای نهایی: 9209970224801144 مرجع صدور: شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رئیس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دادرس شعبه 1140 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینی

استنادات پرونده

اصل 37 قانون اساسی ماده 543 قانون مجازات اسلامی بند الف ماده 177 و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری

گردشکار پرونده

رأی دادگاه بدوی به‌موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران آقای الف.ح. فرزند ب.، 71 ساله، متأهل، فاقد سابقه کیفری متهم است به فک پلمب موضوع شکوائیه شهرداری منطقه ... تهران؛ دادگاه با عنایت به دفاعیات موجه متهم، ملاحظه اسناد و مدارک مالکیت رسمی و نیز ملاحظه اصل دو فقره پروانه کسب صادره به شماره ثبتی قانونی که حکایت از فعالیت مجاز و قانونی مشارالیه در املاک مورد تنازع را دارد و از طرفی صرف پلمب محل‌های مذکور که فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و طبق اسناد ارائه‌شده از ناحیه متهم چنین استنباط می‌گردد که جهت تضییع حقوق حقه مشارالیه می‌باشد بر فرض فک پلمب از ناحیه متهم به دلیل غیرقانونی بودن پلمب صورت گرفته مشمول مقررات ماده 543 قانون مجازات اسلامی که تصریح و تأکید بر امر مقامات صالح رسمی دارد نمی‌گردد، لهذا با عنایت به‌مراتب معنونه مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل‌اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد. دادرس شعبه 1140 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینی

رای دادگاه

رأی دادگاه تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه ... تهران نسبت به دادنامه شماره 00234 مورخ 1391/2/29 شعبه 1140 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن رأی بر برائت آقای الف.ح. از اتهام فک پلمب موضوع شکایت مطروحه به شرح مندرجات رأی مذکور صادر شده است وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع‌واحوال منعکسه در آن ازجمله دلایل و مبانی صدور رأی و مفاد تحقیقات معموله ازجمله مفاد شکایت اعلام‌شده به نحو مطروحه و مندرجات لایحه تجدیدنظرخوانده و اظهارات و مدافعات وی و هم‌چنین مفاد اظهارات و انکار وی به عمل فک پلمب انتسابی به وی در مرحله بدوی و در این مرحله ضمن صورت‌جلسه مورخ 1392/9/5 تنظیمی در محضر دادگاه تجدیدنظر و نظر به این‌که محتویات پرونده حکایتی از وجود دلیلی که به‌طورقطع و یقین دلالت بر تحقق ارکان متشکله اتهام منتسب به تجدیدنظرخوانده بنماید ندارد و با التفات به اصل لازم‌الرعایه برائت صدور رأی نتیجتاً مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی‌رسد و نظر به این‌که از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است، لذا به جهات مذکوره مستنداً به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

۵ / 4.7 (از مجموع 5 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!

پرسش و پاسخ های مرتبط

 • سازمان تعزیرات جریمهء نقدی کرده است . اگر فرد محکوم بپذیرد و تقاضای تقسیط کند آیا تعزیرات می تواند حکم به حبس شخص هم بدهد ؟

  سه شنبه ، 10 خرداد 1401

  • محمد بابایی فیشانی

   بااحترام کاربر محترم بدوا توقیف اموال در صورت عدم اموال حبس نیز محکوم خواهد نمود

 • سلام از واحد صنفی پیام اومده که در لیست پلمپ قرار گرفتم آیا نباشم هم پلمپ میکنن مغازه بسته هستش

  دوشنبه ، 09 خرداد 1401

  • عذرا نصرآبادی

   سلام کاربر محترم سوال مطرح شده اداری است نه موضوع حقوقی .هرارگانی ضوابط خاص خودرا دارد وقتی پیام امده به منزله ابلاغ است عدم حضور شما نمی تواند مانع شود بازهم جهت اطمینان باید از واحد صنفی سوال شود

 • سلام خانم وکیل بنده دیشب سوالی در خصوص احتکار روغن داشتم که محبت کردین خلاصه و مفید جواب ارسال کردین اما مشکل اینجاس که از زمان خرید روغنها حدود۴ماه گذشته و همین موضوع بنده رو در معرض اتهام قرار میده.اینم اضافه کنم بنده با برادرم شریک هستم که الان ۳ ماهه بینمون اختلاف افتاده وایشون دیگه با بنده همکاری نمیکنن.ممنون میشم بنده رو کامل راهنمایی کنین احتمالا صبح پیام بدن از اداره تعزیرات.باتشکر

  شنبه ، 17 اردیبهشت 1401

  • ناصر روحی زاده

   سلام بهترین راهنمایی و پاسخ مفید می تواند این باشد که اگر شما را در سازمان تعزیرات احضار کردند حضور پیدا کنید و موارد مطرح شده را انعکاس تا مشاوره مفید و موثری در این مورد ارایه گردد . موفق و موید باشید

 • با سلام و آرزوی قبولی طاعاتتون .بنده مالک موتور سیکلت سنگین ورزشی که دارای پلاک عضویت پیست و تاییدیه اطلاعات میباشد،هستم .چند روز پیش بدون هیچ دلیلی ،مامورین امنیت اقتصادی موتورم را از داخل کارگاه توقیف و بازداشت کردن .الانم تو اداره تعزیرات برام پرونده درست کردن .مدارک هم براشون بردم ولی قاضی پرونده خیلی آدم سختگیری و نامه زده گمرک و استعلام خواسته. این طوری که بوش میاد علاوه بر توقیف موتور جریمه هم برام میبره .ممنون میشم کسی راهنماییم کنه چکار کنم

  چهارشنبه ، 31 فروردین 1401

  • نسرین خلیلی

   سلام . باید بررسی شود آیا ارکی که ارایه دادید شامل برگ ترخیص گمرک و پرداخت هزینه های گمرک بوده یا خیر؟ پلاک ماشین قانونی هست یا خیر. در غیر این صورت هم شامل توقیف و هم جریمه می شوید.

 • سلام ،من برای کسی گوشی خریدم پولش رو کم کم بهم داد چون کارتن خواب بود دلم براش سوخت گفت شناسنامم پیشم نیست ریجستری گوشیو به نام خودم زدم ولی بعدش متوجه شدم با سیم کارتو گوشیم دارن مواد فروشی میکنن سه چهار ماهه بهش میگم بیا گوشیوسیمو به نام خودت بزن نمیاد منم میترسم میخوام شکایت کنم ،به نظر شما این کار درسته یا نه ؟یاراه حل دیگه ای داره ؟

  یکشنبه ، 28 فروردین 1401

  • عذرا نصرآبادی

   سلام کاربر محترم اگر در فرآيند ثبت و شناسه‌دار كردن گوشي‌هاي تلفن همراه یا موارد دیگر براي اعلام شكايت يا پيگيري مشكلات احتمالي، سامانه ۱۲۴ و مركز تماس ۰۹۶۳۶۶ اعلام شده است. خريداران مي‌توانند در صورت برخورد با هرگونه مشكل يا شكايت در زمينه استعلام، انتقال مالكيت، هزينه، فعال‌سازي، جعل در فاكتور و شماره سريال تجهيز و مشكلات گمركي با سامانه ۱۲۴ سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان، مركز تماس طرح با شماره ۰۹۶۳۶۶ يا شماره ۱۳۵ سازمان تعزيرات حكومتي تماس گرفته يا به پورتال سازمان تعزيرات مراجعه كنند.

 • واحد صنفی که بسته باشد رو میشود اماکن پلمپ کند متصدی حضور نداره معازه بسته باشد

  یکشنبه ، 21 فروردین 1401

  • محمد بابایی فیشانی

   بااحترام کاربر محترم بله میتواند اقدام به پلمپ نماید درصورتی که اخطار داده شده باشد یا تخلف نظم عمومی جامعه را به خطر اندازد در غیر اینصورت خیر نمیتواند

 • سلام خودرو های مزایده قابل پلاک گذاری و انتقال مالکیت است؟

  جمعه ، 12 فروردین 1401

  • عذرا نصرآبادی

   سلام .تحت شرایطی بله برای شماره‌گذاری خودروی مزایده‌ای، پرداخت دیون دولتی (عوارض شهرداری، دارائی و ...) و هزینه شماره گذاری الزامی است،متقاضی باید مدرک احراز هویت( شناسنامه یا کارت ملی یا گواهینامه یا گذرنامه معتبر)، کاردکس تنظیم شده توسط مرجع مزایده‌گذار و همچنین مدرک سکونت مالک ارائه دهدخودرو نباید در سن فرسودگی باشد (وسیله نقلیه مزایده از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در صورت دارا بودن سابقه شماره گذاری از شرط سن فرسودگی معاف هستند).ارائه سند فروش کارخانه برای خودروهای تولید داخل یا اسناد گمرکی برای خودروهای وارداتی در صورت نداشتن سابقه شماره گذاری هم الزامی است.

 • در پرونده شماره 140000101076000949 فرعي 1 دادنامه شماره 140000201076001831 در شعبه سي ام بدوي تعزيرات حكومتي تهران صادر گرديد. این پیام به چه معناست؟

  دوشنبه ، 25 بهمن 1400

  • عذرا نصرآبادی

   سلام .یعنی پرونده شما در تعزیرات منجر به صدور رای شده است لذا به سامانه ثنایتان سری بزنید تا متن رای را بدست اورید واگر اعتراض دارید در موعد مقرر اعتراض زنید

 • سلام ببخشید من میخوام مجوز اسپری فلفل وشوکر بگیرم برای گرفتن اینا باید چند سالت باشه

  دوشنبه ، 20 دی 1400

  • مصطفی اشرفی

   با سلام مهمتر از سن داشتن مجوز قانونی به جهت شغل می باشد و تنها در بعضی از مشاغل مانند پزشکان و پرستاران و وکلا و یا نگهبانان مجتمع های تجاری و مسکونی و از این نوع مشاغل امکان دریافت اقلام دفاعی را دارند

سوال حقوقی