شرایط گرفتن بیمه بیکاری تامین اجتماعی

نحوه محاسبه مبلغ پرداختی بیمه بیکاری چگونه است ؟

25 فروردین 0 89
میزان پرداخت مقرری بیمه بیکاری ۵۵ درصد متوسط حقوق و دستمزد بیمه‌شده است که بر اساس تعداد افراد تحت تکفل تا ۴ نفر و هر نفر ١٠ درصد قابل افزایش است، مشروط بر آنکه از حداقل دستمزد همان سال که توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود کمتر نباشد و از ٨٠ درصد حقوق بیمه‌ شده نیز بیشتر نباشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی