اشتباه کارشناسی درتعیین حدودملک

سلام، سند زمینی به صورت حدی به حدی بوده است ، خریدار و فروشنده ملک راکارشناسی می کنند تا حدود آن مشخص شود ، سپس طبق نظر کارشناس ملک را مورد معامله قرار می دهند ولیکن حالا مشخص شده است حدود ملک را کارشناس اشتباهی پیاده سازی کرده است حتی قسمتی از آن داخل ملک مجاور است و فقط کارشناس متراژ زمین را درست محاسبه کرده بوده است ، خریدار و فروشنده بر طبق این نظر کارشناس زمین را معامله کرده اند ، حالا برای خریدار و فروشنده چه راهکاری وجود دارد ؟ تکلیف قراردادی که بر مبنای نظر اشتباه کارشناس تنظیم شده است چی می شود ؟ ( خریدار و فروشنده باهم به مشکل خورده اند و می خواهند از طریق دادگاه مشکل را حل کنند ، برای هر کدام چه راهکار حقوقی وجود دارد ؟ ممنون

26 مرداد 1400 81

باسلام باتوجه به اینکه سوال شما کلی میباشد زمین شما محدوده شهرهست یاروستا اگرمحدوده شهری است ودرمحدوده شهرداری قراردارد نقشه یک دوهزارم نظام مهندسی شهرداری رابگیر ید و بانقشه طرح هادی وتفکیکی وقطعه بندی شهرداری مقایسه کنید مشخص میشه کسری وجابجایی زمین درکدوم محدوده است اگرروستایی است طرح هادی وبخشداری اگرکشا.رزی است جهادکشاورزی ونقشه هوایی سال 1340 درغیراینصورت الزام به تحویل کامل مبیع ودادخواست حقوقی یا درباب مستحق للغیروفسخ معامله

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی