ایا توقیف ماشین که بنام زوجه است توسط زوج ممکن است ؟

سلام خانومی هستم که با همسرم دچار اختلاف شده ام ایا او میتواند شکایت کند صرفا به دلیل اینکه ادعا کند او پول ماشین را پرداخت کرده و درخواست توقیف ماشینی که مال من است و سندش به نام من است از دادگاه بخواهد ؟ ایا ممکن است دادگاه درخواست اورا بپذیرد و اتومبیل مرا توقیف نماید؟ درصورتیکه من ماشینم رو بفروشم و ماشین دیگری بخرم ایا بازهم میتوانند انرا توقیف کنند؟

12 شهریور 1400 47

سلام
کاربر محترم امکان طرح دادخواست مطالبه وجه اتومبیل توسط زوج امکان پذیر است و با طرح دادخواست تامین خواسته اتومبیل قابل توقیف است اما در نهایت شما در دفاع می توانید دو نوع اظهار داشته باشید ۱- وجوه را از زوج طلبکار بودید ۲- بابت بدهی مهریه اتومبیل را بنام شما زده است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی