ایا انتقال ملک بصورت صلح بنام فرزند در مطالبه مهریه قابل توقیف است ؟

سلام.اگر من ملک خود را به نام فرزندم که به سن قانونی نرسیده به صورت صلح واگذار کنم آیا همسرم می تواند در آینده برای دریافت مهریه آن را به اجرا بگذارد؟

12 شهریور 1400 64
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی