ایا معامله با فرد ۹۵ ساله صحیح است؟

با سلام پدر بنده نود و پنج سال سن دارد و اسفند سال گذشته خانه اش را به نام من زد تا من برایش بفروشم و باهاش جای دیگه ۲ طبقه بگیرم و ازش مراقبت کنم. پدر من کاملا سالم و سلامت است ولی خواهر و برادر هایم میگویند بعد از مرگش از من شکایت میکنند و میگویند پدر محجور بوده است در صورتیکه اصلا اینطور نیست من دقیقا باید چه کاری انجام دهم ؟

28 شهریور 1400 46

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی