سوالات حقوقی و مسائل حقوقی

چرا اوراق قرضه مادی نیست،م ۱۷ ق م گفته حیوانات و... از جهت توقیف جز ملک است ینی چه،حق سر قفلی یعنی چه،مارک وسایل هم جزو وصفشان است،اجسام تجزیه پذیریعنی چی،چرا سکه دینی است، چرا سهم الشرکه شرکت تجاری غیر مادی محسوب میشه؟

29 شهریور 1400 61

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی