مطالبه عدم کارکرد خودروی نوقیفی

سلام ،در خصوص خودرو سواری که به دستور قاضی توقیف و به پارکینگ منتقل شده می توان مطالبه خواب خودرو و اجرت المثل کرد

نظر سوال کننده به پاسخ:
حتی اگر خودرو شخصی باشد ووسیله امرار معاش نباشد ؟
16 آبان 1400 39

با درود؛
کاربر محترم؛ در صورتیکه خودرو متعلق به غیر بوده و یا بلحاظ مال غیر بودن، دستور توقیف ناشی از اشتباه صورت گرفته باشد، و معترض ثالث با اعتراض ثالث و اثبات مالکیت، موجبات رفع توقیف خودرو موجب گردد..
در اینصورت می توان پس از تأمین دلیل و محاسبه و برآورد میزان خسارات وارده توسط کارشناس دادگستری، خسارات ناشی از خواب و عدم کارکرد خودرو را طی طرح دادخواستی مطالبه نمـود..
در صورت نیاز جهت بررسی بیشتر می توانید از طریق مشاوره تلفنی، راهنمایی کامل را دریافت نمایید..
مؤید باشـید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی