جعاله

سلام. با توجه به اینکه عقد جعاله عقد جایز است ،اگر جاعل در حین انجام موضوع قرارداد فوت کند آیا عامل می تواند موضوع قرارداد را به پایان برساند و از ماترک متوفی کل اجرت خود را که در قرارداد ذکر شده است تقاضا کند ؟؟ تشکر

02 اردیبهشت 1399 66

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی