در صورت معیوب بودن گوشی آیا مبلغ ثمن معامله باید برگشت داده شود

از فروشنده گوشی خریدم که معیوب بود.برای تعویض به شرکت گارانتی کنند فرستادند که اونا گفتن مشابهش رو ندارند و قیمت روز گوشی را که کاهش یافته بود مسترد می کنند.آیا قانونا موظف به تودیع کل مبلغ هستند؟

11 دی 1400 29

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی