تصادف ساختگی

میخواستم راجب بە جرم تصادف ساختگی بپرسم، تصادف ساختگی اتفاق افتاده، ولی هنوز پولی از بیمە دریافت نشده،ولی از دادگاه اخطاریه اومده کە بە شما اتهام تصادف ساختگی زده شده وباید در دادگاه حاضر باشید باید چکار کنم؟ و در صورت اثبات جە جرمی در انتظارمه؟ راستی هیچ سابقه قضای هم ندارم

20 اردیبهشت 1399 55

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی