نرخ دیه در سال جدید

آیادر صورت قسط بندی شدن دیه و ادامه یافتن آن در سال بعد مشمول نرخ جدید می شود؟

29 اردیبهشت 1399 72

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی