;
ودیعه اجاره

آیا صاحب خانه می تواند بخشی از مبلغ ودیعه اجاره را به بهانه خسارت وارد کردن به خانه نگه دارد؟ ایا راه حل قانونی دارد؟

29 اردیبهشت 1399 23

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی