ودیعه اجاره

آیا صاحب خانه می تواند بخشی از مبلغ ودیعه اجاره را به بهانه خسارت وارد کردن به خانه نگه دارد؟ ایا راه حل قانونی دارد؟

29 اردیبهشت 1399 60

سلام ودیعه در مقابل تخلیه منزل است و شماهم می توانید تخلیه را منوط به پرداخت کل نمایید و موجر میتواند در شوری حل اختلاف مراتب تخلیه شما را با اثبات وقوع ضرر و مطالبات از پول پیش کم نموده و شما را تخلیه کند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی