حق فسخ

سلام ببخشید تا چند روز بعد از معامله حق فسخ وجود دارد؟

29 اردیبهشت 1399 64

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی