ارسال لیست بیمه شدگان

کارفرما چند روز مهلت دارد تا لیست مزد یا حقوق بیمه‌شدگان مربوط به هر ماه را به سازمان ارسال کند؟

01 خرداد 1399 125

عرض سلام خدمت شما کاربر محترم
کارفرما مکلف است لیست مزد یا حقوق بیمه‌شدگان مربوط به هر ماه را ظرف
به بیست روز اول ماه بعد به سازمان ارسال دارد و همچنین‌کلیه حق بیمه را در همان
مدت به سازمان بپردازد.
‌در مواردی که بنا به علل و مقتضیات خاصی ارسال لیست و پرداخت حق بیمه از طرف
کارفرما ظرف مهلت مذکور در فوق میسر نباشد مدیر عامل‌می‌تواند با تصویب شورای عالی
مهلت بیشتری قائل شود ولی در هر حال این مهلت با در نظر گرفتن بیست روز مذکور در
فوق از سه ماه نباید تجاوز‌کند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی