در یافت خسارت نسبت به عمل متعهد به تامین اب اراضی

سلام، 40سال پیش کد خدای روستا با همکاری اهالی روستا موتورپمپ آبیاری در روستا احداث و اراضی کشاورزان روستا را آبیاری می کرد و حقابه اش هم دریافت میکرد...بافوت کد خدا ورثه مسئولیت موتورپمپ را برعهده می گیرند و پدر بنده هم یکی از کشاورزان دوره کد خدا بوده که آن هم فوت نموده و زمین به بنده ارث رسیده و نزدیک به 20سال در زمین کشت وکار میکنم و کمافی الصابق حقابه آب کشاورزیم از همان موتور پمپ تامین میکنم آیا ورثه نسبت به اراضی آبخور موتور پمپ خود متعهد هستند ....آیا اگر ورثه باقطعی آب باعث بروز ضرر به کشاورز بشوند میتوان از آنها شکایت کرد...بی زحمت واضحتر پاسخ داده شود باتشکر

31 اردیبهشت 1401 25

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی