خلع ید در زمین

به هر زمینی که حکم خلع ید صادر گردیده ولی در آن ساخت‌وساز شده تکلیف دادگاه چیست؟ اگر تقاضای اجرای حکم به عمل آمده باشد تکلیف چیست؟

11 خرداد 1399 181

عرض ادب و احترام
درصورتی‌که مستحدثات در جریان رسیدگی به پرونده خلع ید تا صدور حکم توسط محکوم‌علیه احداث شده باشد دراین‌صورت حکم خلع ید باید باید اجرا شود درصورتی‌که مستحدثات به وسیله شخصی دیگری غیر از محکوم و قبل از صدور حکم احداث‌شده اجرای حکم خلع ید قبل از رسیدگی و حکم برعلیه ایجادکننده بنا فاقد وجاهت قانونی است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی