سلام چه شرطی جهت طلاق زن اول در عقدنامه ثبت گردد ؟

سلام چه شرطی جهت طلاق زن اول در عقدنامه ثبت گردد ؟

02 تیر 1401 12

سلام .کاربر محترم در سند نکاح 12شرط گنجانده شده است که اگر مرد زیر ان شروط را امضاکند ودر اینده از یکی از ان شروط تخلف کند وزن بتواند تخلف مرد را نزد دادگاه اثبات کند به او حق توکیل درطلاق داده می شود شما شروط دیگری نیز می توانید بگنجانید اما گنجاندن هرشرطی در سند نکاح بازهم باید نزد دادگاه تخلف ثابت شود لذا نتیجه ای ندارد بهتراست از مرد وکالت در طلاق از ایشان اخذ کنید که بامراجعه هردو طرف به دفترخانه اسناد رسمی قابل تنظیم است

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی