عسرو حرج زوجه و اقدام به طلاق

سلام خواهر من حدود یک و سال و خورده ای از شوهرش جدا زندگی میکنه و قبلش هم به مدت نزدیک به ۲ سال همسرش دراتاق دیگری میخوابید ایا خواهرم میتواند برای طلاق عسر و حرج اقدام کند؟

08 تیر 1401 20

بااحترام
کاربر محترم اگر بتواند ادعای خود را اثبات نماید میتوان طللق را دریافت نماید اما اگر بتواند بدوا با ارسال اظهارنامه اقرار همسر خود را دریافت نماید بهتر میتواند نتیجه کسب نماید

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی