دعوی کارگر و کارفرما و تجدید جلسه رسیدگی

با سلام در جلسه رسیدگی شکایت از کارفرمام تاریخ رو اشتباه کردم و حاضر نشدم امکان تجدید جلسه هست یا نه؟

12 تیر 1401 14

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی