دعوای مطلوب برای مشخص کردن وراث و تقسیم ترکه

چگونه تقسیم خانه بین وراث در صورتی ک یکی از انها سهم الارث ندارد ولی ادعای سهم میکند؟! در دادگاه چه دعوایی باید طرح شود؟

14 تیر 1401 17

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
بدوا برای انحصار وراثت مستند ب کلیه مدارک از جمله گواهی فوت،مدارک هویتی و احیانا وصیتنامه از طریق شورای حل اختلاف اخرین محل اقامت متوفی مبادرت ب طرح دعوا برای اخذ گواهی انحصار وراثت کنید تا وراث و حق السهم انها بموجب قانون مشخص شود سپس دعوای تحریر و تقسیم ترکه از دفاتر خدمات قضایی مطرح شود
اصولا هیچیک از وراث قانونی را نمیتوان از ارث محروم کرد مگر بموجب سند عادی یا رسمی سهم الارث خود را منتقل کند
موضوع نیاز ب بررسی بیشتری دارد
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی