مهریه و ارثیه

سلام ببخشید آیا به زنی که فرزند شیرخوار داشته و فوت شده است مهریه یا ارثیه از همسرش تعلق میگیرد؟

25 خرداد 1399 56

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی