رای غیابی

با سلام اگر در دادگاه مهریه حضور نداشته باشم رای به صورت غیابی صادرخواهد شد؟ یعنی ۲۰ روز فرصت واخواهی و ۲۰ روز فرصت اعتراض در تجدید نظر خواهد داشت؟ یا رای های محکومیت مهریه چه طرفین حضور داشته باشد و چه نداشته باشد غیابی صادرنخواهد شد؟

06 تیر 1399 104
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی