سوال در خصوص کلاهبرداری

سلام در یک پرونده کلاه برداری با شاکیان متعدد که دو روز است با محکومیت کلاه بردار رای بدویش از دادگاه صادر شده به دلیل تعدد و پراکندگی و ارزی بودن برخی فیش های واریزی ارائه شده به بازپرسی دادسرا و عدم توجه بازپرسی به درخواست شفاهی شاکیان مبنی بر کارشناسی مستندات پرداخت از همان ابتدا مبالغ موجود در رای بازپرسی با مستندات پرداخت همخوانی نداشته و اغلب مستندات پرداخت بانکی و ارزی نادیده گرفته شده امروز با گذشت مدتی و تشکیل دادگاه کیفری رای دادگاه بدوی نیز با استناد به رای بازپرسی همچنان با مستندات پرداختی ارایه شده توسط شاکیان همخوانی ندارد و اغلب پرداخت ها نادیده گرفته شده اند برای احقاق حقوق مان باید چه کاری انجام بدهیم؟

05 مرداد 1401 35

باسلام در صورت وجود مهلت تجدیدنظر شما باید از دادنامه صادره در خصوص جنبه خصوصی و جبران خسارات تجدیدنظرخواهی نمایید .در غیر این صورت بابت تفاضل این مبالغ به دادگاه دادخواست مطالبه خسارت دهید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی