هزینه ثبت دادنامه دردفاترخدمات قضایی؟

سلام.هزینه حق الوکاله وهزینه های دادرسی وهزینه کارشناسی راطبق قانون دادگستری ازمحکوم علیه میتوان اخذکرد.حال سوالم این است که بابت مبلغ مطالبات دادنامه حل اختلاف که هزینه ثبت ان دردفترخدمات قضایی۵۰هزارتومان میباشدرومیتوان دردادگستری ازکارفرمااخذکرداگرمیشودابتدادردادگستری برای دریافت هزینه۵۰هزارتومان چکاربایستی کردوایااین کاربه صرفه است؟ (لطفادقیق راهنمایی واطلاعات بدید.)

26 تیر 1399 121

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی