سوال در خصوص مقررات نکاح

باسلام ‌وخسته نباشید. ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است. ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است. سوال۱.تفسیرموادقانونی‌فوق‌به‌چه‌شکلی‌هست‌واینکه‌شرایط‌احراز‌عناصر جرم درمواد‌قانونی‌فوق‌به‌چه‌صورتی‌می‌باشد،عنصرقانونی،عنصر‌مادی،عنصرمعنوی؟ سوال۲.واینکه تمکین عام‌وخاص‌درزندگی‌مشترک شامل چه مواردی می‌شود؟ سپاس فراوان.

21 مرداد 1401 22

با سلام عدم‌ثبت با احراز شرایط ماده جرم است و قابل پیگرد/تمکین‌خاص = رابطه خاص زناشویی
تمکین عام = پذیرش خصایص ریاست زوج بر خانواده

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی